Zápis

Základní škola
Mateřská škola

ZÁPIS DĚTÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021Přijímání žáků k plnění povinné školní docházky se řídí § 36 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis se bude konat:

  • ve čtvrtek  2.  dubna 2020  od 15:00 do 18:00
  •  v pátek 3. dubna 2020 od 15:00 do 18:00   

Pro školní rok 2020/2021 přijímáme děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

Děti, které se narodily od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014, přijímáme pouze s doporučením školského poradenského zařízení, které zákonný zástupce k žádosti doloží.

Děti, které se narodily od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 můžeme přijmout pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které zákonný zástupce k žádosti doloží.

Pro školní rok 2020/2021 škola přijímá 10 žáků k plnění povinné školní docházky.

 

Zápis se bude  probíhat, na adrese

 

 Základní škola Duhový svět, s. r. o., J. Hory 1376, 272 01 Kladno,

individuálně  v pořadí příchozích. Zákonní zástupci předloží  rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, vyplněnou přihlášku a zápisový list.

                                                      

                                                                                                         

 

Náhradní termín zápisu je možno domluvit osobně nebo telefonicky.

Procesní postup přijímání žáků je upraven Směrnicí ředitelky školy pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání .

 

 

 

  • Směrnice k přijímání žáků do 1. ročníku je ke stažení zde.
  • Informace k průběhu zápisu jsou ke stažení zde.
  • Kritéria pro přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 jsou ke stažaní zde.
  • Informace k odkladu školní docházky jsou ke stažení zde.

ZÁPIS DĚTÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Zápisy pro školní rok 2020/2021  budou probíhat:

  • 11. 5. 2020 od 10:00  do 17:00 MŠ Bendlova  2168, Kladno 
  • 12. 5. 2020 od 10:00  do 17:00 MŠ Bendlova  2168, Kladno

 

Ředitelka Mateřské školy a Základní školy Duhový svět, s.r.o., Bendlova 2168, 272 01 Kladno (dále jen mateřská škola) vyhlašuje zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021.

 

1.    a) Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 zákona č.561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví).

b) Do mateřské školy lze přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci pouze v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

2. Do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti zpravidla od tří let věku. Do mateřské školy může být přijato i dítě mladší tří let, nejdříve však od 2 let.

3. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ.

4. Do mateřské školy může být přijato dítě i mimo řádný zápis, v průběhu školního roku, pokud to umožní hygienická kapacita mateřské školy.

Postup pro přijetí dítěte do Mateřské školy Duhový svět, s.r.o., Bendlova 2168, 272 01 Kladno

A. Zápisy pro školní rok 2020/2021  budou probíhat:

11. 5. 2020  a  12. 5. 2020 od 10:00  do 17:00 MŠ Bendlova  2168, Kladno

B. Základní dokumenty - Přihlášku, osobní a zdravotní dotazník a vyjádření lékaře si mohou zákonní zástupci stáhnout na webových stránkách školy v sekci „Dokumenty ke stažení“ nebo si ji vyzvednout osobně.

C. Vyplněné dokumenty přijímá ředitelka mateřské školy do 12. 5. 2020.  Zákonní zástupci doloží rodný list dítěte a prokáží se platným občanským průkazem, cizí státní příslušníci doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

D. Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021:

1.  Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena jednotlivým počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kriterií dle podané přihlášky do mateřské školy. Dle těchto kritérií bude ředitelka postupovat v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Kritéria Body
Dosažení věku 5 let dítěte v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 a děti s odkladem školní povinné docházky 10
Přednostně přijímáme sourozence dětí již navštěvující naší mateřskou školu nebo základní školu 9
Celodenní docházka 8


 

3. Jednotlivá kritéria, respektive body, kterými jsou ohodnocena, se sčítají a pořadí dětí je dáno počtem bodů. Všechny hodnocené skutečnosti se posuzují k okamžiku podání žádosti, tj. 12. 5. 2020.

4. V případě rovnosti výsledného součtu bodů bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodující datum narození.

E. Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě v prostorách mateřské školy a webových stránkách a to po dobu 15 dnů.

Rozhodnutí je vyhotoveno písemně, předáno osobně a současně je vystavena Smlouva o poskytnutí předškolního vzdělávání a péče.

F. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům doručeno poštou do vlastních rukou v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 dnů.